Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl

5,00 

Študijné texty sú venované trom dôležitým oblastiam podmienok rozvoja materských škôl:

  • materským školám ako inštitúciám výchovy a vzdelávania detí,
  • učiteľom ako kompetentným profesionálom,
  • prostrediu ako podnecujúceho a ochraňujúceho činiteľa.

Popis

Cieľom študijných textov je oboznámiť študentov s podmienkami rozvoja materských škôl na Slovensku v troch vymedzených oblastiach. Vysvetlené sú v historických a aktuálnych súvislostiach v jednotlivých kapitolách. Súčasťou kapitol sú pojmy a vzťahy, ktoré reprezentujú poznanie v téme. Získané bolo analýzou, syntézou a komparáciou obsahov publikovaných pedagogických prác, legislatívnych dokumentov v školstve a štátnych programov predškolskej výchovy a vzdelávania.

Študijné texty sú zložené zo štrnástich kapitol, ktoré nie sú významovo prepojené, ale špecificky objasňujú názvom vymedzenú problematiku. Študijné texty sú určené pre vysokoškolské štúdium v programoch predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie. Prispieť môžu k aktualizovaniu poznatkov o problematike u učiteľov z praxe a doplneniu poznatkov u študentov z príbuzných študijných  odborov.

Milena Lipnická

Ďalšie informácie

Počet strán

95

Väzba

mäkká, drôtená špirála