Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole

5,00 

Cieľom týchto študijných textov je voviesť študentov rozširujúceho štúdia do problematiky rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole. Publikácia má tri kapitoly.

Popis

Dobrá úroveň jazykovej a literárnej gramotnosti dieťaťa v začiatkoch jeho školovania predstavuje kľúčovú podmienku jeho budúceho úspešného zaradenia sa do výchovno-vzdelávacieho procesu. Gramotnosť sa rozvíja spontánne už v predškolskom období a čím je stretávanie sa detí s písanou kultúrou častejšie a intenzívnejšie, tým existuje väčší predpoklad, že pri vstupe do prvého ročníka základnej školy budú ich čitateľské a pisateľské spôsobilosti rozvinutejšie. Cieľom materskej školy je rozvíjať také kognitívne zručnosti a jazykové kompetencie dieťaťa, ktoré mu pomôžu zvládnuť a pochopiť princípy písanej reči a uľahčia mu proces začiatočného čítania a písania. Začiatočné čítanie a písanie v prvom ročníku základnej školy nadväzuje na rozvoj jazykových a komunikačných spôsobilostí detí v predškolskom veku. Úroveň rozvíjania gramotnosti detí závisí od dostatku podnetov, od záujmu rodičov a od profesionality učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania.

Simoneta Babiaková

Ďalšie informácie

Počet strán

63

Väzba

mäkká, drôtená špirála