Súhlas so spracovaním osobných údajov

poskytnutý v súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon ochrane osobných údajov“) (spolu ďalej tiež ako „predpisy na ochranu osobných údajov“) 

Záujemca o štúdium vyplnením kontaktného formulára ku jednotlivým štúdiám na webovej stránke www.ipv.sk výslovne súhlasí so spracovaním osobných údajov v uvedenom rozsahu a na uvedený účel a svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že sa ešte pred získaním osobných údajov oboznámil s nasledovnými informáciami.

Databáza záujemcov o štúdium a údaje v nej obsiahnuté, vrátane osobných údajov, sú spravované spoločnosťou IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o., IČO: 31 576 575, so sídlom: Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 838/L, konajúcou konateľom Mgr. Michalom Langerom, tel.: +421 (0) 908 277 328, email: michal.langer@ipvza.sk. Vo vzťahu k týmto údajom je spoločnosť IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o. prevádzkovateľom databázy osobných údajov v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje záujemcu o štúdium a kontaktných osôb a zástupcov záujemcu o štúdium bude spracúvať prevádzkovateľ v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov na účely:

  • evidencie záujemcov o štúdium v databáze,
  • oslovovania záujemcov o štúdium s ponukou študijného programu/študijných programov, o ktoré majú záujem
  • oslovenie záujemcov o štúdium pred termín zbierania prihlášok, daného štúdia

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu, DIČ, meno a priezvisko konateľa, telefóne číslo a emailová adresa u podnikateľov a meno, priezvisko, zamestnanie a pracovná pozícia, ukončené vzdelanie (univerzita, fakulta, odbor), telefónne číslo a e-mailová adresa u fyzických osôb nepodnikateľov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje záujemcu o štúdium počas doby trvania zmluvného vzťahu a v lehote 3 rokov po skončení tohto zmluvného vzťahu.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov má záujemca o štúdium nasledovné práva:

  • Právo na prístup k údajom: záujemca o štúdium má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jeho/jej osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva, zároveň môže požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
  • Právo na opravu: záujemca o štúdium má právo, aby boli jeho nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené,
  • Právo na vymazanie: záujemca o štúdium je oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli jeho osobné údaje vymazané v prípade, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa,
  • Právo na obmedzenie spracúvania: záujemca o štúdium má právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho/jej osobných údajov v prípadoch stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov, najmä ak záujemca o štúdium napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na stanovené účely,
  • Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov, t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy, má záujemca o štúdium právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému prevádzkovateľovi,
  • Právo namietať: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracovaní podľa GDPR, záujemca o štúdium má právo namietať voči takému spracúvaniu. Prevádzkovateľ nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami a právami záujemcu o štúdium, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa. Záujemca o štúdium má právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu,
  • Právo odvolať súhlas: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môže záujemca o štúdium kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Záujemca o štúdium má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho/jej osobných údajov.

V Žiline, dňa 25. 5. 2018