Geologická stavba Slovenska

8,00 

 

Obsahovo materiál korešponduje s učebnicami geografie na základnej a strednej škole, učebnicou biológie pre 9. ročník základnej školy, kde je umiestnené geologické učivo a s predmetom geomorfológia v rámci Rozširujúceho štúdia geografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky nadväzuje na už editované študijné materiály: Atlas vybraných foriem georeliéfu a Atlas vybraných hornín, ktoré vydal Inštitút priemyselnej výchovy v Žiline.

 

 

Kategórie:

Popis

Študijný materiál je určený frekventantom Rozširujúceho štúdia geografie. Úvodná časť sa venuje pozícii Slovenska v rámci geologickej stavby Európy, s poukázaním na jeho hranice voči okolitým geomorfologickým jednotkám a krajinám. V stručnom prehľade podáva geologickú históriu a informácie o hlavných geologicko-tektonických jednotkách, ktorých vývoj uzatvorilo alpínske vrásnenie, ako aj o mladších popríkrovových útvaroch. Ilustračný materiál vo forme fotografií, mapiek a tabuliek umiestnený priamo v texte a v prílohe, umožňuje vytvorenie lepšej predstavy o náročnej geologickej problematike. Mapka Geomorfologického členenia Slovenska a k nej patriaca tabuľka v prílohe 2, sú vhodné na prehľadné určenie, do ktorej geologicko-tektonickej jednotky príslušná geomorfologická jednotka patrí, aké ju budujú horniny a aký je ich vek.

 

Mária Bizubová

Ďalšie informácie

Počet strán

50

Väzba

mäkká, drôtená špirála

tlač

farebná