Atlas vybraných hornín

8,00 

 

Študijný materiál je určený frekventantom rozširujúceho štúdia geografie. Ponúka vo forme informačných listov prehľad vybraných magmatických, sedimentárnych a metamorfovaných hornín, ktoré sú časté na Slovensku. Informačný list o danej hornine obsahuje jej základnú charakteristiku, výskyt na Slovensku, morfologický prejav v krajine a využitie. Doplnením je ilustračný materiál, ktorý príslušnú horninu vystihuje. Úvodnú časť k jednotlivým genetickým skupinám hornín tvorí ich stručná charakteristika. Prezentované horniny sú v kontexte s učivom, ktoré je súčasťou učebníc geografie na základnej a strednej škole, učebnice biológie pre 9. ročník ZŠ (geologické učivo) a geomorfológie v rámci rozširujúceho štúdia geografie.

 

 

Kategórie:

Popis

Horniny ako základ zemskej kôry majú v geografickej krajine dôležité postavenie. Významné sú nielen staršie, predštvrtohorné horniny, ale predovšetkým kvartérne komplexy, napríklad riečne sedimenty alebo rôzne svahové a veterné pokrovy, ktoré sa nachádzajú v nížinných oblastiach aj v pohoriach Slovenska. Horniny majú úzky vzťah k ostatným zložkám prírodnej krajiny. Minerálne zloženie, vzájomné usporiadanie minerálov (štruktúra a textúra horniny), chemické a fyzikálne vlastností, spôsob uloženia a ich tektonické porušenie viazané na zlomy, určujú odolnosť hornín voči zvetrávaniu a pôsobeniu vonkajších geomorfologických procesov. Geomorfologická hodnota hornín sa odráža predovšetkým v charaktere georeliéfu.

 

Mária Bizubová

Ďalšie informácie

Počet strán

50

Väzba

mäkká, drôtená špirála

tlač

farebná