Pohybovo-športové aktivity žiakov stredných škôl

7,00 

Vývin každého ľudského jedinca je bezprostredne podmienený a ovplyvňovaný niektorou z foriem pohybu. Pohyb je základnou potrebou i prejavom človeka a je predpokladom zdravého rozvoja človeka. Pojmy pohyb a pohybová aktivita sú v súčasnosti veľmi často používané vo vzťahu k tráveniu voľného času ale aj k celkovej kvalite života. Sú nedeliteľnou súčasťou životného štýlu, t.j. dobrovoľného správania sa každého človeka, ktorý sa v rôznych formách a prejavoch kreuje už od jeho narodenia. Zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života jedinca, či už pracovnej, sociálnej, kultúrnej, telesnej, ekonomickej, politickej, zdravotnej, napĺňa „zmysel“ života jedinca. Možno takmer s určitosťou tvrdiť, že ako sa jedinec naučí ovplyvňovať kvalitu svojho života počas detstva resp. dospievania, tak ho bude tráviť aj v dospelosti. Tento vývojový jav má svoje zákonitosti a je ovplyvňovaný množstvom premenných. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú život ľudí je samotná evolúcia spoločnosti.  Zmeny vo vývoji spoločnosti, ale aj samotný vývin jedinca má vplyv na zmeny jeho správania, rozvoj jeho schopností ale aj na štruktúry jeho záujmov a postojov. Prechodom na konzumný spôsob života, spôsobený predovšetkým priemyselnou revolúciou a pokrokom v informačno-komunikačných technológiách sa mení prístup k práci ale aj k odpočinku a relaxu. Trávenie voľného času, ako jedna z dôležitých súčastí  života, prináša človeku množstvo pozitív ale aj negatív. Práve oblasti spojené s pohybom a pohybovou aktivitou ho môžu výrazne skvalitniť najmä z pohľadu jeho zdravotnej stránky. Nezáujem o pohyb a tendencia k pasivite spôsobená napr.
aj nadmerným a nevhodným využívaním moderných informačno-komunikačných technológií (smartfóny, počítače, xboxy, playstatione, televízia a pod.)  prináša so sebou rôzne zdravotné riziká. Samozrejme pri vhodnom nasmerovaní a adekvátnom využití týchto technológií je možné vnímať aj niektoré benefity, ktoré môžu viesť ich používateľa k pozitívnej aktivite. Internet ako verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí je presýtený obrázkami, videami a pod., kde je možné vidieť rôzne vyšportované telá, skvelé výkony športovcov z celého sveta a rôzne iné zaujímavosti z oblasti športu resp. pohybu a ľudia, ktorí ich sledujú chcú tiež tak vyzerať alebo žiť taký život. Rovnako tak rôzne aktivity a hry (výzvy, challange a pod.) prezentované cez sociálne siete, resp. aplikácie v mobiloch či smart hodinkách (Strava, Map My Fitnes, Google Fit, Runkeeper, Runnig Trainer, Endomondo a pod.) môžu pozitívne ovplyvniť kvalitu života mladého ale aj dospelého človeka. Samozrejme, je nutné spomenúť ešte aj ďalší rozmer a to je skutočnosť, že práve pasívne trávenie voľného času deťmi „vyhovuje“ niektorým rodičom, či už preto aby mali od svojich potomkov „chvíľu pokoj“, alebo aj preto aby sa im nič nestalo napr. zranenie, úraz a pod. Ako sme už uviedli pre dospievajúcu mládež sa tak táto činnosť stáva normálnou, bežnou súčasťou života a tento návyk si prenášajú aj do svojho ďalšieho života.

Kategórie: ,

Popis

Predkladaná monografia prináša odpovede na otázky spojené
s oblasťou voľného času a pohybovo-športových aktivít stredoškolskej
mládeže v rôznych krajoch Slovenska.
Prvá, empirická časť uvádza teoretické východiská potrebné
pre identifikáciu súčasného stavu riešeného problému. Zameriava sa
na informácie o dôležitosti pohybu pre život človeka. Mapuje faktory
a podmienky ovplyvňujúce vzťah mladých ľudí k voľnému času
a pohybu. Poukazuje na zmysel motivácie ako rozhodujúceho faktoru
ovplyvňujúceho vzťah cieľovej skupiny k pohybovým aktivitám.
V druhej časti publikácie uvádzame analýzu názorov žiakov
a žiačok stredných škôl (n=3933) z rôznych krajov Slovenska, ktoré
sme získali pomocou ankety. Zamerali sme sa na rozsah a obsah
voľného času a na formy, miesto, charakter, preferencie a motívy
realizácie ich pohybovo-športových aktivít. Pri vyhodnotení sme
odpovede konfrontovali podľa intersexuálnych rozdielov (chlapci
a dievčatá) a podľa typu školy, ktorú žiaci navštevujú (gymnázium
a stredná odborná škola). V záveroch sumarizujeme zistenia
a prezentujeme odporúčania pre teoretickú a praktickú oblasť
skúmaného javu objasňujúceho pohľad adolescentov na význam
pohybu v ich živote.

 

Štefan Adamčák, Miroslav Nemec

Ďalšie informácie

Počet strán

155

Väzba

mäkká, lepená

Formát

A5