Média vo vzdelávaní

VYPREDANÉ!

Cieľom publikácie je poskytnúť komplexný pohľad na miesto a význam médií vo vzdelávaní, na možnosti tradičných didaktických prostriedkov a potenciál digitálnych technológií a na predpoklady kompetentného používania médií učiteľmi vo vyučovaní.

Popis

VYPREDANÉ!

 

Cieľ práce sa odzrkadľuje v obsahu štruktúrovanom do troch problémových oblastí. Prvá je krátkym a zámerným odbočením do oblasti médií, ktorý objasňuje základné a s témou súvisiace pojmy, popisuje špecifiká a význam používania médií vo vzdelávaní v podmienkach informačnej spoločnosti. Kapitola je vstupom do problematiky a mala by čitateľa inšpirovať k ďalšiemu štúdiu. Druhý tematický okruh tvoria témy s ťažiskom v didaktickej technológii s cieľom priblížiť pozíciu médií vo formálnom vzdelávaní, ich možnosti pri optimalizácii, zefektívňovaní a skvalitňovaní procesov vyučovania a učenia sa žiakov. Terminologická nejednotnosť v informačných zdrojoch vyvolala potrebu niektoré pojmy zosúladiť a aktualizovať, nakoľko v tejto časti sú médiá ako didaktické prostriedky reflektované v historických i socio-kultúrnych súvislostiach. Tretia kapitola publikácie pojednáva o neoddeliteľných témach, ktorých spojovacím prvkom sú médiá. V širšom kontexte je ich spoločnou myšlienkovou základňou vzťah médií a sociálnych zmien. V tejto časti sú viac rozpracované otázky súvisiace so zmenami vo formálnom vzdelávanípozícia médií v socializácii detí a mládeže ako dôvod integrácie mediálnej výchovy do obsahu vzdelávania na základných a stredných školách. Ak však podľa teórie učiteľskej profesie o úspechu vyučovania a učenia sa žiakov rozhoduje učiteľ, platí to aj v mediálnej výchove, a to bol dôvod popisu jeho mediálnych kompetencií.

Eva Balážová

Ďalšie informácie

Počet strán

90

Väzba

mäkká, drôtená špirála